Lets spelregels voor Westhoek  


 • Spelregels

   
  LETS HOUTHULST - WESTHOEK
  Huishoudelijk Reglement
   
  1.                            LETS Houthulst - Westhoek, zorgt voor een structuur waarbinnen het mensen in de mogelijkheid stelt onderling diensten, goederen en kennis te ruilen. Alle ruilacties worden gewaardeerd door middel van Kartjes.
  2.                            Voorafgaand aan de ruilactie spreken de aanbieder en de vrager hoeveel Kartjes de actie waard is. Als richtlijn wordt 4Kartjes voor een uur uitwisseling gehanteerd. Hier kan na wederzijds overleg van afgeweken worden op voorwaarde dat beide partijen hiermee akkoord gaan. De gemaakte onkosten (grondstoffen, vervoerskosten, …) mogen in geld aangerekend worden.
  3.                            Alle LETS-rekeningen beginnen op stand 0, en kunnen schommelen tussen een maximum van +44 en een minimum van -44KARTJES. In bepaalde persoonlijke gevallen (bv. belangrijke transacties, ziekte) kan hiervan, in samenspraak met de kerngroep, worden afgeweken.
  ·                                                 Personen die de minimumgrens van -44 op hun rekening hebben bereikt, kunnen niets meer vragen, maar enkel aanbieden tot hun rekening terug boven de minimumgrens staat. Tijdens deze periode zal zijn/haar stand worden aangeduid met een kenmerk op de ledenlijst. Indien een persoon toch eenheden uitgeeft, zal die transactie niet worden verwerkt.
  ·                                                 Personen die de maximumgrens van +44 op hun rekening hebben bereikt, kunnen niets meer aanbieden, maar enkel vragen tot hun rekening terug onder de maximumgrens staat. Tijdens deze periode zal zijn/haar stand worden aangeduid met een kenmerk op de ledenlijst. Indien een persoon toch eenheden ontvangt, zal die transactie niet worden verwerkt of volgt overleg.
  4.                            Elke LETS-transactie moet geregistreerd en centraal verwerkt worden. De registratie kan zowel schriftelijk als elektronisch gebeuren:
  ·                                           Schriftelijk: de ontvanger van de dienst vult bij wijze van waardering de drie bondeeltjes in. Het eerste deel wordt bewaard door de uitschrijver, het tweede deel is voor de centrale verwerking en het derde deel wordt bewaard door de ontvanger. De ontvanger van de dienst dient in te staan voor het indienen van de bonnen op het secretariaat.. Bonnen dienen te worden binnengebracht binnen de drie maanden na het uitschrijven. Daarna verliezen ze hun waarde.
  ·                                           Elektronisch: elke LETS-er krijgt een inlogcode en paswoord. De ontvanger van dienst registreert hoeveel KARTJES er zijn uitgewisseld en voor welke dienst.
  De verwerking kan worden geannuleerd indien bonnen ingaan tegen de basistekst of het huishoudelijk reglement van LETS Houthulst - Westhoek.
  5.                            Alle informatie die bekomen wordt uit de activiteiten van LETS Houthulst - Westhoek (persoonsgegevens, transacties, …) dient vertrouwelijk behandeld te worden en mag op geen enkele manier doorgegeven aan externe personen en/of diensten die niet verbonden zijn aan dit project.
  6.                            Lidmaatschap van LETS Houthulst - Westhoek geldt voor een periode van één kalenderjaar. Kandidaat-leden dienen:
  ·             Een LETS Startmoment te volgen. (Kletsen voor Letsen)
  ·             Het huishoudelijk reglement te ondertekenen.
  ·             Het lidgeld per kalenderjaar te betalen (5euro) op het rekeningnummer 979-5973032-68
  ·             Het lidgeld (2,5 euro) te storten als ze instappen na 30 juni
  ·             Twee kartjes te storten aan het begin van het kalenderjaar.
  ·             Volgende informatie te verstrekken:
  Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, min. 3 vragen en min 3 aanbiedingen.
  7.                            Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar daden en de eventuele gevolgen daarvan. Dit geldt evenzeer voor het materiaal dat de deelnemer ter beschikking stelt voor activiteiten in het kader van het project LETS Houthulst - Westhoek. De verantwoordelijkheid van LETS Houthulst - Westhoek of delen daarvan kan niet worden ingeroepen. Volgens sommige interpretaties kunnen bepaalde LETS-transacties beschouwd worden als zwartwerk, vooral in geval van werkloosheid. De deelnemers zijn zich hiervan bewust en nemen hiervoor zelf de volle verantwoordelijkheid. Ze kunnen in geen enkel geval LETS Houthulst - Westhoek verantwoordelijk stellen voor problemen in deze. LETS Houthulst - Westhoek verstrekt informatie hoe men zich officieel in regel kan stellen met de uitkeringsinstanties.
  8.                            Bij conflicten tussen deelnemers onderling wordt eerst de locale contactpersoon op de hoogte gebracht. Hij/zij tracht dan zicht te krijgen op het conflict en werkt een voorstel uit. De kerngroep kan beslissen over volgende stappen.
  9.                            De deelnemers aan LETS zullen binnen de groep niet discrimineren op basis van geslacht, seksuele voorkeur, geloof, ras, afkomst of overtuiging. De kerngroep behoudt zich het recht mensen op grond van niet-democratische overtuiging of houding te weigeren.
  10.                         Elke deelnemer die het huishoudelijk reglement niet respecteert, kan worden uitgesloten van verdere deelname, zonder teruggave van het lidgeld of resterende LETS-eenheden.
  11.                         Een LETS-deelnemer zal de groep niet verlaten met een negatieve stand. Is dat toch het geval, dan zal het lid gevraagd worden zijn/haar achterstand nog in te halen.
  12.                         LETS Houthulst - Westhoek kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van de deelnemers en de eventuele gevolgen daarvan tijdens activiteiten die gelinkt zijn aan LETS Houthulst - Westhoek.
                                      
  LETS Houthulst - Westhoek zal de gegevens die voortkomen uit de activiteiten in het kader van het project voor intern gebruik aanwenden en deze niet doorgeven aan externe personen en/of diensten die niet verbonden zijn aan dit project.
  Ondergetekende verklaart zich te willen aansluiten bij LETS Houthulst - Westhoek, verklaart het volledige huishoudelijke reglement doorgenomen te hebben en verklaart dit te zullen naleven.
   
  Opgemaakt in twee exemplaren te …………………..op …………/…………/……………..,
  waarbij iedere partij erkend een exemplaar ontvangen te hebben.
  Naam lid: ………………………………………………………………..…………………………….
  Naam vertegenwoordiger LETS Houthulst - Westhoek: ………………………………………………………       
  Handtekening lid                                                   Handtekening vertegenwoordiger kerngroep